hpi logo
713-457-7500

Ghana’s Takoradi Power Plant